O przedszkolu

    

O przedszkolu

       Przedszkole utworzone zostało 01 sierpnia1975 roku , jako Państwowe Przedszkole nr 26 (4-oddziałowe). Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kielcach z dniem 01 września 1992 roku uzyskało status Przedszkola Samorządowego nr 26  w tym samym  roku utworzono dodatkowy oddział i przedszkole do chwili obecnej jest 5-oddziałowe.

       Przedszkole posiada znak graficzny-logo: konik na biegunach.

       Przedszkole zlokalizowane jest w zachodniej dzielnicy Kielc- Czarnowie. Wokół piętrowego budynku przedszkola jest dużo zieleni, plac zabaw-dwie piaskownice, małe "koziołki" ,zestaw do wspinania, domki edukacyjne, lokomotywa z wagonikami-cały teren ogrodzony.

       Kadra pedagogiczna przedszkola to nauczyciele posiadający wyższe wykształcenie pedagogiczne - nauczyciele dyplomowani i mianowani. Tworzą ją:

 

 • Anna Straszyńska – dyrektor
 • Lidia Porębska - społ.z-ca dyrektora, nauczycielka  gr. III
 • Wiesława Hejzdral- nauczycielka  gr. IIA
 • Teresa Motyl -nauczycielka  gr. IA
 • Janina Ruchomska - nauczycielka gr.V
 • Grażyna Lesiak -  nauczycielka   gr. III
 • Grażyna Jedlińska - nauczycielka gr. IA
 • Jolanta Wojsa - nauczycielkagr. IV
 • Marta Kulik -nauczycielka gr. II B,nauczycielka j.angielskiego
 • Ewelina Tersa -  nauczycielka gr. IB
 • Agnieszka Klimek- nauczycielka gr.IV,IIA
 • Natalia Zawłocka - nauczycielka gr.III,V,
 • ks.Adam  Ślósarek-  nauczyciel religii gr.III,IV
 • Jolanta Głąb - nauczycielka zajęć rytmicznych

 

Pracownicy administracyjno - obsługowi pomagają w organizowaniu pobytu dzieci w przedszkolu. W odpowiednio wyposażonych  pomieszczeniach kuchennych przygotowywane są posiłki zgodnie z obowiązującymi przepisami HACCP- u i dobrej praktyki higienicznej.

       Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej dlatego też w przedszkolu są organizowane zajęcia umuzykalniające oraz nauka języka angielskiego. Przedszkole buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne  oraz odróżniania dobra od zła.   Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. Zajęcia realizujemy w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego w następujących proporcjach tygodniowego zagospodarowania czasu:

 • co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim   udziale  nauczyciela);
 • co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
 • najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
 • pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel dowolnie zagospodarowuje ( w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

Ramowy rozkład dnia

Przedszkola Samorządowego nr26 w Kielcach

  6.30 - 8.30    Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne   przygotowanie do śniadania.

  8.45 - 9.10     Śniadanie.

  9.10-10.10     Rozwijanie aktywności edukacyjnej dzieci poprzez zajęcia w oparciu o  pomoce, gry  dydaktyczne, lekturę .       

10.10-11.30     Zabawy zorganizowane, spacery, wycieczki,   gry i zabawy na powietrzu,     

                              -  katecheza 2 x w tygodniu gr.III, IV,

                              - zajęcia umuzykalniając 1x w tygodniu  gr. Ia,Ib IIa,IIb , III, IV, V.

                              - nauka języka angielskiego 2 x w tygodniu gr.Ia,Ib,IIa,IIb

11.30-11.45     Przygotowanie do obiadu.

11.45-12.15     Obiad.

12.15-13.50     Odpoczynek poobiedni- gr. Ia,Ib, II a, II b.

                                Zajęcia indywidualne w małych zespołach.

                                Zabawy i gry na powietrzu- gr. III,IV,V.

12.30-13.30     Nauka języka angielskiego 2 x w tygodniu gr. III, IV.

14.15-14.30      Podwieczorek.     

14.30-16.30    Zabawy, gry: dydaktyczne , tematyczne,   konstrukcyjne.

                                 Praca indywidualna  z dziećmi, swobodna twórczość dziecięca.   

 

 

 

 

 

       Praca wychowawcza, opiekuńcza i dydaktyczna odbywa się w salach zajęć i zabaw  dostosowanych do wieku dzieci,  kąciki tematyczne zachęcają przedszkolaków do różnych form aktywności między innymi – plastycznej, ruchowej, konstrukcyjnej , poznawania przyrody, kąciki książki wprowadzają w świat bajki, baśni, ale także przygotowują do nauki czytania i pisania. Natomiast kącik gospodarstwa domowego pozwala zorganizować  ,,zabawę w dom ”.Od lutego 2018 roku dzieci bawiąc się i ucząc , poznają tajniki tablicy interaktywnej.

       Celem prawidłowego rozwoju dzieci 3,4,5,6-letnich, przedszkole współpracuje z Miejskim Zespołem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych- w Punkcie Konsultacyjnym utworzonym w 1991 roku przy przedszkolu porad udzielają logopeda, psycholog, pedagog. Współpracujemy również ze Szkołą Muzyczną , Uniwersytetem J. Kochanowskiego, Ligą Ochrony Przyrody, Szkołami Podstawowymi  Nr18,Nr 34,Przedszkolem Samorządowym Nr18 ,Ośrodkiem dla dzieci głuchych i niedosłyszących przy ul. Jagiellońskiej w Kielcach, Klubem Osiedlowym Ziemowit.

       W przedszkolu  są organizowane uroczystości takie jak Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Babci  i Dziadka, Bal karnawałowy, Jasełka, Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca. Spotkania dla dzieci razem z rodzicami - zajęcia warsztatowe, otwarte pozwalają na integrację środowiska rodzinnego z przedszkolem. Natomiast na terenie przedszkola organizowane są m. in. dzień pluszowego misia, Mikołaj, Święto Niezapominajki, akcje sprzątania świata, dni ziemi . Dzieci biorą udział w konkursach, turniejach miejskich, między przedszkolami, ogólnopolskich.

       Od 2010 roku Przedszkole Samorządowe nr 26  jest pomysłodawcą oraz organizatorem festiwalu "Przygoda z piosenką" w którym dzieci z kieleckich przedszkoli prezentują swoje umiejętności wokalne. Natomiast by wychowankowie przedszkola mogli poznawać dalsze otoczenie przedszkola  organizowane są  wycieczki do  miejsc takich jak np.   Nadleśnictwo Kielce ,jaskinia Raj, ptasi Azyl ,skansen w Tokarni, Święta Katarzyna, gospodarstwa ekologiczne, ścieżki ekologiczne. Wycieczki do Szkoły Muzycznej na koncerty uczniów szkoły oraz cykliczne wyjazdy do Teatru Lalki i Aktora "KUBUŚ" mają na celu nabycie umiejętności bycia widzem, poznanie pracy aktora i muzyka.

       Przedszkole przyjazne dziecku, edukacja przyrodniczo-regionalna ,przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego to podstawa pracy naszego przedszkola,  jak również słowa K. Jeżewskiego "Dziecko potrzebuje miłości  i zrozumienia" . ZAPRASZAMY !