Dla Rodziców

 

           DZIEŃ MAMY

                               DZIEŃ TATY

 

Uroczystości z okazji Dnia Mamy oraz Dnia Taty odbędą się w poszczególnych grupach w następujących terminach:

GR. I - 23.05.2018r.  godz. 12:45

GR. II a IIb - 23.05.2018r.  godz. 13:00

GR. III - 25.05. 2018r. godz. 13:30

GR. IV - 23.05.2018r.  godz. 13:30

GR.V - 28. 05.2018r.  godz. 13:00

 

Serdecznie zapraszamy !!!

                 Znalezione obrazy dla zapytania dzien mamy i taty gif

 

 

 

 

 

 

NFORMACJA DLA RODZICÓW !

Informujemy:

Od dnia 01 stycznia 2018r. ulega zmianie kwota dziennej stawki żywieniowej  - wynosić będzie 6,50 zł (słownie złotych sześć 50/100). 

                                                                                                        Dyrektor Anna Straszyńska

                                                                                                        Główna Księgowa Magdalena Bednarska - Bujak 

                                                                                                        Intendentka Regina Sorbian

                             

ZAPROSZENIE

NA  DZIEŃ  DZIECKA !

 

29 MAJA  wtorek 2018r.

organizujemy w przedszkolu GRY, ZABAWY SPORTOWE

„Baw się na sportowo,

bo to zdrowo”.

Prosimy o zaakcentowanie  ubrania dziecka :

Gr. I   kolorem zielonym

Gr. IIa, IIb  kolorem niebieskim

Gr. III kolorem czerwonym

Gr. IV kolorem białym

Gr. V kolorem żółtym

 

Dziękujemy!

 

INFORMACJA !

    

W dniu 05.06.2018 r.(wtorek) dzieci z grupy  I, IIA, IIB wyjeżdżają do  Teatru  Lalki  i Aktora ,,Kubuś"

w  Kielcach,

 • cena biletu do teatru 13 zł  ,
 • cena przejazdu  5.00,- zł .

Wpłaty prosimy  dokonywać u nauczycielek  w grupach I, IIA, IIB.

Prosimy o przyprowadzenie dzieci do godziny 7.30.

 

INFORMACJA !

 W dniu  08.06.2018 r.(piątek) dzieci z grupy  IV, V wyjeżdżają do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych

im. L. Różyckiego w Kielcach przy ul.Wojewódzkiej na Międzyprzedszkolny Festiwal Piosenki „Przygoda z piosenką”  Prosimy o przyprowadzenie dzieci do godziny 7.30.

 • cena przejazdu  5.00,- zł .

Wpłaty prosimy  dokonywać u nauczycielek  w grupie  IV, V.

 

ZAPROSZENIE

NA WYCIECZKĘ !

 

  W dniu 11.06.2018r.(poniedziałek) odbędzie się wycieczka do Lisowa zorganizowana przy współpracy z Ligą Ochrony Przyrody dla dzieci z grupy  III, IV, V (75 miejsc) oraz dzieci chętnych  z grupy IIA, IIB (20 miejsc).

,,Gospodarstwo agroturystyczne w Lisowie”.

Koszt wycieczki : zajęcia, warsztaty edukacyjne, zwiedzanie   

  ZOO, przejazd  

 •  50,-zł (wpłaty prosimy dokonywać u nauczycielek w  grupach).

Przebieg wycieczki:

 • 9.00– wyjazd do Lisowa ,
 • 10.15 – 12.30 – zajęcia, warsztaty edukacyjne, zwiedzanie ZOO, zabawy, animacje w Lisowie,
 •  12.30-13.30 -powrót do Kielc.

Prosimy o ubranie dzieci w wygodny, sportowy strój,

czapkę i pełne obuwie.

 

 

Nabór do przedszkoli

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2018/2019.

 • 12.04.2018 r. – 18.04.2018 r. do godz. 15:00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki.
 • 19.04.2018 r. – 27.04.2018 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola/szkoły. Dane dziecka należy wprowadzić do systemu za pomocą Internetu wypełniając umieszczony na stronie  http://kielce.formico.pl (logowanie się na stronie możliwe będzie od 19.04.2018r. do 27.04.2018r.) wniosek, który po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do każdej wybranej placówki, w celu zatwierdzenia.
 • 24.05.2018 r. do godziny 15:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach, a także po zalogowaniu się na swoje konto w systemie) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • 24.05.2018 r. – 30.05.2018 r. do godziny 15:00 – potwierdzanie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikowało się dziecko. Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.
 • 04.06.2018 r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej placówki.

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe (art. 131), do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności - Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy polegający na zameldowaniu się – zgodnie z rodzajem pobytu w danym miejscu – na pobyt stały bądź czasowy.
Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęcia do publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie danej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina dysponuje nadal wolnymi miejscami. 

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 obowiązują:

·  kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe,

· kryteria ustalone przez Radę Miasta Kielce uchwałą nr XLIX/1107/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.

 

       

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

200

2.

Niepełnosprawność kandydata

200

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

200

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

200

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

200

6.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

200

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

200

Kryteria samorządowe

1.

Rodzeństwo dziecka uczęszczającego do danego przedszkola lub szkoły

50

2.

Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym

40

3.

Dziecko, którego jeden z rodziców pracuje lub uczy się w systemie dziennym

30

4.

Kryterium dochodowe – dochód na członka rodziny ( w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych):

 

Dochód:  poniżej 100 % (poniżej 674 zł)

6

                                          Od 100 %  -  poniżej 150 %                                    – od 674,00 zł – 1010,99 zł 

5

                                        Od 150 % -   poniżej 200 %                                     –  1011,00 zł – 1347,99 zł

4

                                         Od 200 % - poniżej 250 %                                  - 1348,00 – 1684,99 zł

3

                                         od 250 % - poniżej 300 %  -                                          od 1685,00 zł – 2021,99 zł

2

                             od 300 % - od 2022,00 zł

1

                                                                 

 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 2 ustawy prawo oświatowe).
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 2 ustawy prawo oświatowe).
 • Pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, z tym, że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych określonych w art. 27, art.. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowych od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2032 i 2048), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (art. 150 ustawy prawo oświatowe):

1)      Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2)      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

3)      Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4)      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna. 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych:

Kryteria samorządowe potwierdzane są odpowiednimi oświadczeniami składanymi przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. (art. 150 pkt. 7 ustawy o prawo oświatowe)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. poz. 195 i 1579).